1. Noi credem într-Un singur Dumnezeu,viu si adevãrat,atotputernic, transcendent, omniprezent si omniscient,Creatorul a tot ce existã,fârã început si fãrã sfârsit,origininea tuturor si scopul final al tuturor lucrurilor,Sustinãtorul a toate si Suveranul Suprem în tot Universul.

Deut. 6:4, Luca 10:27;Marcu 12:29; 1 Corint 8:6; Galateni 3:20, Isaia 44; Rom.11;36. Dumnezeu este Duh,este infinit si perfect, vesnic si neschimbabil în Fiinta,caracterul si atributele Sale.

Ioan 4:24, 2 Cron.3:17, Evrei 13:8, Ioan 8:58.

2. Noi credem într – Un singur Dumnezeu, existând etern în Trei Persoane diferite, Tatãl, Fiul si Duhul Sfânt,dar egale si una în esentã si fiintã.

Ex.3:14; Mat.28:19; Ioan 4:24; 2Cor.13:14; 1 Tim.6:13-16; 1 Ioan 1:5 si 5:7, Ap:15:3

3. Noi credem cã Dumnezeu-Tatãl, s-a descoperit în vechime chiar de la început, comunicând cu omul pe care l-a creat dupã chipul si asemanarea”Sa. Pe tot parcursul istoriei, Dumnezeu si-a revelat caracterul Sãu desãvârsit, precum si planul Sãu privind omenirea.

Ex.3:14,1.In:4:8 si In.6:27. Rom:1:19-20 si 2:4; Ps.8; Is;40; 1 Pet.1:2 si 5:7; Mc.11:2 si 14:36; Lc.22:42 si 23:34,46; Fapt.2:33; Apoc.4:8 si 15:3.

4. Noi credem cã Dumnezeu-Fiul, este Unicul nãscut din Tatãl,de acceeasi esentã (una),existent vesnic (fãrã început si fãrã sfârsit), ce-L prin care s-au fãcut toate, fiind executorul planului de rãscumpare. În vechime s-a prezentat ca”Ingerul Domnului”,iar”la împlinirea vremii”,s-a întrupat ca om,prin nasterea din fecioara Maria.

Mt.5:16 si 16:16;Mc.2:28 si 16:19; Lc.1:32-35; Fapt.8:37 si 9:20; Evr.13:8; In.1:1-3 si 17:5; Col.1:15-17; 1 In.2:24 si 4:23;

5. Noi credem cã Duhul-Sfânt este a treia Persoanã din Sfânta Treime,care a conlucrat cu

Tatãl si Fiul la „marea creatie”.El este numit si Duhul lui Dumnezeu,Duhul lui Isus,Mângãietorul sau Duhul Adevãrului. Mat.28:19, In.14:26.

Noi credem cã El este cel ce a inspirat pe oameni din partea lui Dumnezeu si le-a dat puterea sà

facã voia lui Dumnezeu. El s-a revãrsat la Rusalii si este cel ce convinge de pãcat, aduce la pocãintã, renastespiritual oamenii, le dã daruri pentru slujire, produce “roada Duhului”,face minuni,ne învatã cum sã ne rugãm,ne ajutã sã întelegem Scripturile,ne cãlãuzeste pe calea credintei,ne face capabili sã-l mãrturisim pe Hristos,lucreazã în noi sfintenia în procesul desãvârsirii în scopul formãrii unui caracter cristic.

Gen.1:2 Lc.12:12,Fap.1:8 si 9:31, Ef.1:13 Gal.5.23, Tit.3:5, 2Pet.1:21, In .3:3-8, 1 In.5,7. Mt.3:16, 1Cor.12:3-11 si2Cor.13:14; Tit 3:5; Gal.6:8; Rom. 8:2-10; 1Cort.2:9-14

6. Noi credem cã Biblia, sau Sfânta Scripturã esteCuvântul lui Dumnezeu inspirat, infailibil si demn de toatã încrederea, fiind autoritatea supremã în toate problemele de credintã si conduitã. Ea e compusã din Vechiul si Noul Testament,a fost scrisã de vre-o 40 de scriitori diferiti, pe parcursul unei perioade de peste 1400 de ani. Cu toate acestea ea, e o carte unitarã, având un singur Autor, care se adreseazã tuturor oamenilor cu scopul de a afla viata vesnicã. In.5:39,17:17,20:31; 1 In.5:13; Ps.119; Mat.15:6; Gal.1:,8,9,11 si 3:24, 2Tim.3:16-17; 2 Pet.1:20-21; Ev.8:13 si 4:12, Ef.2:14,16, Rom.1:16,3:24,10:4, Apoc.22:19,20.

7. Noi credem cã Dumnezeu a creatCerurile si Pãmântul ,cu tot ce cuprinde,în sase zile,iar dupã ce a zis” cã erau foarte bune”,în ziua a saptea,”s-a odihnit”,sfintind si binecuvântând aceasta zi.Gen.1 si 2; Ps.8; Is.40; Ps:103:19; Mat.5:34,18:10,

8. Dumnezeu a creat si îngerii,ca fiinte spirituale desãvârsite,dar o parte din ei au ales sã se revolte asociindu-se cu Lucifer,si astfel au fost izgoniti din Cer. Sunt mai multe feluri de îngeri; ei îndeplinesc diferite slujiri.

Gen.19:15, Is:14:12-14, Iuda 6:2, 2Pet.2:4, Mt.13:39-41,49, Lc.15:10, Ev.1:14, Apoc.19:9-10.

9. Noi credem cã omul a fost creat dupã chipul si asemaãnarea lui Dumnezeu,cu trup suflet si

duh, – ca fiintã personalã, finitã, neprihãnitã din punct de vedere moral si cu vointã liberã ;Gen.1:26-28,31;Gen.2:7,16-27,si cap.3;Ecl.7:29.

10. Noi credem cã pãcatul a intrat în lume atunci când sub influenta lui Satan, omul a ales sã nu asculte de Dumnezeu si astfel a pierdut partãsia cu Dumnezeu, iar ca si consecintã, omul a fost alungat din Eden.Gen.2/17; Deut.30/15;Ps.107/17.

Prin urmare, toti descendentii lui Adam,au mostenit o naturã coruptã din punct de vedere moral si spiritual, meritând pe bunã dreptate pedeapsa lui Dumnezeu.

Gen.1:26, Gen. 2:27, 1Tes. 5:23, Gen. 2:15-17, Rom. 5:10-12, Rom. 3:23 si 4:17; 1 In.5: 17.

Oamenii sunt chemati sà se întoarcã sub autoritatea Lui Dumnezeu prin pocãintã si credintã în jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Fapte 3:19,In.3:16;Rom.5/12,19 si 7/17,18.

11. Noi credem cã punctul culminat al istoriei rãscumpãrãrii a început cu întruparea singurului Fiu al lui Dumnezeu, prin nasterea lui Isus Hristos din fecioara Maria .

Luc.1:26-35, In 1:1-18

Isus a trãit o viatã farã pãcat si a murit rãstignit pe cruce, ispasind astfel în trupul Sau pe lemn, pedeapsa pentru pãcatul omului; A treia zi, Isus a înviat din morti si S-a înaltat la Cer, la dreapta Tatalui,unde mijloceste pentru noi, iar în viitor asteptam sa se reîntoarca în glorie, pentru a-si lua Biserica Sa la Sine.

Fap.1:11, 1Cor.15:3-6, Apoc.1:7,Apoc.22:12

12. Noi credem cã mântuirea omului pãcãtos si pierdut spiritual, este prin har, prin credinta în jertfa pe cruce, a Domnului nostru Isus Hristos, si nu prin meritele noastre personale.

Rom.3:28 si 3:21-24 si 10:9,10; Ef.2:8,9 si 3:6; 2Tim.1:9; Apoc.7:9.

13. Noi credem si mãrturisim cã nasterea din nou e conditia cerutã de Dumnezeu pentru a intra în împãrãtia lui Dumnezeu.( In.3:7..).Nasterea din nou este o schimbare radicalã si totalã a omului pãcãtos (care cuprinde intelectul, vointa si sentimentele) într-un om schimbat, de o calitate duhovniceascã fântã.

Aceastã persoanã nouã, diferitã de prima,v-a iubi valorile lui Dumnezeu si v-a face voia Lui.

În concluzie, nasterea din nou,este produsã de o adevãratã credintã si o pocãintã sincerã,proces prin care Duhul Sfânt preia controlul asupra vietii noastre,transformându-ne gândurille si faptele într-o atitudine dupã voia Lui Dumnezeu.

Rom.6:4 si 8:7, 1Pet.1:23, Iac.1:18, 2Cor.5:17, Col.3:9,10, Gal.5:22,23.

14. Noi mãrturisim credinta în singurul si adevãratul Dumnezeu,care l-a dat pe singurul Sãu Fiu, sã moarã pe cruce în locul nostru, ca pret de rãscumpãrare, achitând pedeapsa pãcatelor noastre. Prin credintã ne bazãm pe promisiunile Lui Dumnezeu si trãim o viatã din perspectiva Cuvântului Sãu, considerând-o conditia de bazã în vederea mântuirii.

Mat.8:13,Ev.11:1,6, 2Cor.4:18, Rom.10:9,10,17, Ef.2:8,9, Fap.15:9,Gal.2:16 si 3:26,Iac.2:14-22,

15. Noi credem cã pocãinta este poruncitã de Dumnezeu tuturor oamenilor,si decurge dintr-o adevãratã credintã. Ea represintã întoarcerea omului de pe cãile pãcatului spre Dumnezeu si se manifestã prin cãintã si regrete profunde în fata justitiei divine,producând o schimbare pozitivã fundamentalã, la nivelul gândirii si a-l comportamentului uman.

Prov.28:13, Is.55:7, Plãn.3:39,40, Mc.1:14,15, Lc.19:8, Fap.20:20,21, Rom.2:4, Tit.2:11-13, Gal.6:1, Apoc.2:5.

16. Noi credem cã sfintirea e lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în viata credinciosului, printr-un proces interior progresiv, începând de la nasterea din nou si continuând spre desãvârsire.

Ea cuprinde curãtia de pãcat si despãrtirea de lume, însemnând o,,punere de o parte”pentru Dumnezeu si lucrarea Lui.

1 Tes.4:3, In.17:17, 1Pet.1:2, Ev.13:12,20,21, Col.1:22,23 si 4:12, 1In.1:7, 1Cor.6:11, 1Pet.1:16.

17. Noi ne închinãm numai lui Dumnezeu Tatãl, în Numele Fiului,prin intermediul Duhului Sfânt în duh si în adevãr, fãrã alti intermediari. Prin rugãciune credinciosul comunicã cu Dumnezeu, la nivelul duhului sãu.

Ex.20:5, Mat6:6, Ioan 4:23 si 16:23, Fil.4:6,Ef.6:18, Iud.20, 1In.5:14, 1Tim.2: 1,5, Ev.7:25.

18. Noi credem cã Biserica Universalã este formatã din toti credinciosii, începând de la Rusalii si pînã la Rapirea Bisericii.

Capul Bisericii este Isus Hristos,iar toti aceea care-l recunosc ca Domn si Mântuitor în viata lor, reprezintã mãdularele acestui organism spiritual.

Matei 16:18, Efes.5:23,25-27, Evr.12:23, 2 Pet.1:1, 1Tes.4:13-18, 1Cort 15:40-44, Ap.20:1-3.

19. Noi credem ca Biserica localã este expresia vizibilã pe Pãmînt, a Trupului lui Isus Hristos, dintr-un anumit timp si loc, unde credinciosii se întâlnesc împreunã în mod regulat, pentru închinare, pãrtasie, edificare, încurajare reciprocã si mobilizare la implicare socialãsi misiune crestinã.

Mat.18:17,20, Fap.14:23, Rom.16:5,16, Col.4:15.

20. Noi credem ca Cristos a instituit în Biserica Sa, douã simboluri ca si acte de cult :

a:Botezul ; Mat.3:15,Mar.16:16,In.4:1,Ef.4:5,Col.2:12.1Pt.3:21

b:Cina Domnului ; Mat.26:26-29,Marc.14:22…1Cor.11:23-32,In.6:53.

Deasemeni în cadrul slujirii divine,noi practicãm cãsãtoriile religioase, binecuvântãrile de copii, evanghelizãrile publice si serviciile de înmormântare. Toate aceste lucrãri spirituale din Biserica, vor fi conduse sau oficiate de cãtre slujitori ordinati prin punerea mâinilor si recunoscuti de cãtre Biserica localã. 1Tim.4:14, Fapt.6:6.

21. Noi credem cã botezul NouTestamental, esteporuncit de Domnul Isus si este realizat prin scufundarea în apã, a persoanelor mature, care în mod benevol, î-L mãrturiseasc pe Isus ca Domn si Mântuitor în viata lor si încep o nouã viatã, invocându-se Numele si prezenta Sfintei Treimi.

Ioan.3:5…Matei 28:19, Rom.6:1-4, Marcu 16:16, Fapte 8:36; Fapte 2:38-47

22. Noi credem ca Cina Domnului, simbolizeazã legãmântul fãcut în sângele lui Hristos, prin care ne amintim de moartea, învierea si revenirea Sa.

Participarea la actul Cinei Domnului,se face numai dupã o autocercetare sincerã a vietii fiecãruia. Mat. 26:28; Luc. 22:19-20, 1 Cort 11:23-34.

23. Noi credem cã darurile spirituale împartite de Duhul Sfânt, dupã cum vrea El, au rolul de zidire a Trupului lui Hristos si împlinirea ,,marii însãrcinãri”. Mat.28:18-20, 1Cor.12…

Duhul Sfânt a înzestrat cu daruri spirituale pe credinciosi având ca scop roada Duhului Sfânt. Gal.5:22,23.

24. Noi credem ca familia este o institutie divinã, creatã prin unirea benevolã dintre un bãrbat si o femeie, pe baza principiilor biblice rânduite de Dumnezeu.

Gen.2:18-24; 1 Pentru 3:1-7, Efes.5:22-33

Conform Bibliei, Dumnezeu interzice divortul, concubinajul, pruncuciderea, recãsãtoria cât si cãsãtoria cu necredinciosi.

1Cort.7:39, 2 Cort.6:14, Mat.19:6-9, Evrei 13:4, Gal.5:19, Ex.20:13

25. Noi credem în preotia tuturor credinciosilor conform chemãrii si darului spiritual al fiecãruia în parte.

1Pet.2:5,9, Efes.4:11, 1 Tim 3:1-16, Tit 1:5-9, Apoc.1:6.

26. Noi credem în unitatea prin Duhul Sfânt a tuturor credinciosilor nãscuti din nou. In.10:16 si 11:52,si 17:11,21,23, Rom.3:29,30, Ef.2:13-18.

27. Noi credem ca dãrnicia, este un act prin care fiecare credincios, se închina Domnului de bunã voie, ca un act al recunostintei pentru binecuvantãrile pe ca le-a primit de la Dumnezeu. 2 Cort. 8:1-15, Gal.6:6, Evrei 7:8

28. Noi credem cã duminica este Ziua Domnului,zi în care a înviat Domnul Isus si ziua în

care s-a pogorât Duhul Sfânt pe Pãmânt, la Rusalii. Primii crestini se adunau în prima zi a sãptãmânii pentru a sluji si a se ânchina Domnului, deaceea noi credem cã este o zi rânduita pentru închinare si odihnã încã din vechime, ca si o sãrbãtoare sfântã în cinstea Domnului. Lev.23:6,7,15,24,Num.28:17,18, Ioan 20:19-20, Fapte 20:7, Efes.6:18,Apoc.1:10

29. Noi credem în revenirea Domnului Isus Cristos în putere si glorie pentru a-si lua

Biserica. 1Tes.4:15-17,Mat.24:30,31,Apoc.1:7…

30. Noi credem în învierea celor mântuiti si a celor pierduti; cei mântuiti vor învia pentru viatã vesnicã, iar cei pierduti vor învia pentru osândã vesnicã. Mar.12:25,,26,Luc.20:37,Ioan5:21,28,29,Fapt.26:8,Cor.6:14,Tes.4:16.Apoc.20:5,6.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *